Integritetspolicy MTO Marin AB

Vi på MTO Marin värnar om din personliga integritet. När du kommer i kontakt med oss i samband med att du bokar en tjänst hos oss, köper någon av våra produkter eller tjänster, eller när du exempelvis skriver upp dig för att motta något av våra nyhetsbrev, kommer vi att behandla dina personuppgifter.
Det här gör vi för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig, men också för att kunna ge dig relevanta erbjudanden och utveckla våra tjänster så de passar just dig både idag och i framtiden. Här nedanför kan du läsa mer om hur vi gör detta, vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dem. Har du ytterligare frågor är du såklart alltid välkommen att kontakta oss.
 
Integritetspolicy – MTO Marin
För oss på MTO Marin (”Bolaget”), org.nr 559132-9619, Saldovägen 11 175 62 Järfälla, är det viktigt att följa gällande lagar och regler för hantering av personuppgifter, och vill här informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. När du kommer i kontakt med oss i samband med att du bokar en tjänst hos oss, köper någon av våra produkter eller tjänster, eller när du exempelvis skriver upp dig för att motta något av våra nyhetsbrev, kommer vi att behandla dina personuppgifter, för vilka Bolaget är personuppgiftsansvarig. Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter, och vad du har för rättigheter kopplat till dessa.
 
Uppgifter för köp- eller tjänsteavtalet med dig
För att vi ska kunna genomföra köpe- eller tjänsteavtalet med dig kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Betalningsinformation samt betalningshistorik
 • Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt (inkl exempelvis registreringsnummer, chassinummer mm), leveransadress, faktura etc.

Den här informationen behöver vi för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi sparar informationen från köpet/servicen så länge som vårt garantiåtagande gäller, i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.
Uppgifter för bokföring mm
För att vi ska kunna följa de lagar som gäller för Bolaget, kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress
 • Information från din faktura, såsom ordernummer, produkt (inkl exempelvis registreringsnummer, chassinummer mm), leveransadress etc.

Detta måste vi göra för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år.
 Uppgifter för marknadsföring & kundanalys
Bolaget kommer i samband med att du fått en offert ifrån oss, eller köpt produkter eller tjänster av oss att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt, tjänst etc.

Dessa uppgifter kan komma att användas för marknadsföring genom olika digitala kanaler via exempelvis banners, genom e-post, sms och postala utskick. Vi kommer även att utföra viss segmentering och analys baserat på dina uppgifter i syfte att ge dig så relevant information som möjligt. Segmentering används för att identifiera målgrupper och planera marknadsföring utifrån olika faktorer som exempelvis geografiska variabler, och vi tittar även på vad du kan vara intresserad av baserat på vilka produkter eller tjänster du köpt tidigare. Detta gör vi för att vi vill erbjuda dig produkter och tjänster som kan vara relevanta för det köp som du har gjort. Vi behandlar även uppgifterna för att t.ex. utveckla affärsmetoder, analysmodeller, och affärsstrategier, för att styra pris och sortiment baserat på kunders inköp, samt för att ta fram kundinsikter. Om du köpt en ny båt bevarar vi informationen för detta syfte i 5 år, om du köpt en begagnad båt bevarar vi det i 3 år, om du köpt service- eller reparationstjänster bevarar vi informationen i 2 år och om du enbart fått en offert ifrån oss bevarar vi informationen i 12 månader. Du kan när som helst avsäga dig den här typen av marknadsföring och analys genom att höra av dig till oss.
Samtycken
För behandlingar utöver vad som beskrivs här, kan Bolaget komma att be om ditt samtycke innan behandlingen påbörjas. Exempel på detta kan vara om vi ber dig vara med i en kundundersökning. Innan du lämnar ifrån dig ytterligare uppgifter vid ett sådant tillfälle kommer Bolaget att fråga om ditt uttryckliga samtycke.
Du har rätt att när som helst återkalla sådana samtycken genom att kontakta oss.
Mottagare av uppgifter
Generalagenter och båttillverkare
När du köper en båt eller lämnar in din båt för service eller reparation, kan vissa uppgifter om dig och din båt komma att överföras till en generalagent och/eller en fordonstillverkare. När generalagenter och båttillverkare behandlar personuppgifter är de självständigt personuppgiftsansvariga. Detta kan ske exempelvis när en generalagent eller båttillverkare hämtar data direkt från båten genom gemensamma system och databaser när båten kopplas upp hos oss vid reparation eller service, eller uppgifter som vi överför vid köptillfället. De uppgifter som överförs är uppgifter som härrör från dig som kund, data från båten eller andra uppgifter, t.ex. chassinummer. Dessa uppgifter överförs i den utsträckning som krävs för hantering av garantiärenden hos generalagenten och/eller båttillverkaren och för att det är nödvändigt för att kunna hantera en återkallelse ifrån generalagenten eller båttillverkaren, eller vid misstanke om säkerhetsproblem.
Tjänsteleverantörer
För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. för att hantera utskick och leverans av dina varor eller tillhandahålla vissa system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat än detta.
Försäkringsbolag, finansbolag m.m.
När du som kund köper eller lämnar in en båt på service eller reparation kan dina personuppgifter komma att överföras till ett försäkringbolag. För dessa uppgifter blir försäkringsbolaget personuppgiftsansvarig.
För betalning eller kreditupplysning kan vi även komma att dela uppgifter om ditt kortnummer eller personnummer samt uppgifter om den din ekonomiska situation till betalningsförmedlare och kreditföretag. För dessa uppgifter blir betalningsförmedlaren eller kreditföretaget personuppgiftsansvarig.
 
Övriga mottagare
Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det krävs av oss enligt lag.
Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
Överföringar utanför EU
Vissa tjänste- eller betaltjänstleverantörer kan komma att befinna sig utanför EES. Vi överför aldrig några uppgifter utanför EES utan att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder, och vi har lagstöd för överföringen genom exempelvis Privacy Shield eller kommissionens standardavtalsklausuler.
Dina rättigheter
Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade.
Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
Bolagets skyldigheter och dina rättigheter regleras till den 25 maj 2018 av personuppgiftslagen (1998:204). Från och med den 25 maj 2018 tillämpas istället Dataskyddsförordningen.
Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Vid tidpunkten för detta informationsblads upprättande är Datainspektionen tillsynsmyndighet i Sverige.
Vill du komma i kontakt med oss i frågor gällande personuppgifter, maila till info@mtomarin.se

Wishlist 0
Continue Shopping

Din kundvagn

Din varukorg är tom

Det verkar som om du inte har gjort ett val ännu